Disclaimer

Disclaimer e-mail

Alle door ondergetekende namens Snel Geld B.V., in deze handelend onder de naam Snel Geld en verder te noemen Snel Geld, verrichtte diensten en werkzaamheden worden verricht op basis van opdrachten welke worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door Snel Geld. Op alle diensten en werkzaamheden welke door Snel Geld verricht worden zijn de algemene voorwaarden van Snel Geld van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te lezen op de website www.snelgeld.nu en zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden. Snel Geld is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 66478243.

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. Al onze adviezen zijn gebaseerd op de stand van de wetgeving en jurisprudentie, zoals deze ten tijde van de dagtekening van dit bericht redelijkerwijze geacht kan worden ons bekend te zijn en gelden derhalve onder voorbehoud van latere wijzigingen daarin.

Disclaimer website

De website van Snel Geld verstrekt algemene informatie betreft vrijblijvende aanbiedingen. Dit betreft de producten en diensten van Snel Geld. Geen enkele informatie op deze website dient te worden gezien als een aanbod tot verkoop van effecten, het bemiddelen in effecten noch als beleggingsadvies. Snel Geld is geen vermogensbeheerder. Snel Geld brengt als bemiddelaar zonder eigen waardering en zonder enige aanvaarding van aansprakelijkheid voor aanbiedingen een projectinformatie tot stand. Snel Geld faciliteert de tot stand te brengen overeenkomsten en beheert en administreert deze overeenkomsten.
Door het verkrijgen van toegang tot de website verklaart u kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Snel Geld zoals opgenomen op deze website en deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Hoewel Snel Geld zich inspant om nauwkeurige en juiste informatie op de website op te nemen kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Alle informatie wordt actueel verstrekt en kan ieder moment gewijzigd worden. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of de informatie actueel, juist, volledig of van toepassing is.

Snel Geld geeft geen garantie voor het ononderbroken en foutloos beschikbaar zijn van de website.

Indien deze site wordt gelinkt aan sites van derden en/of social media kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor de volledigheid of juistheid van informatie op deze websites. Ook wordt op geen enkele wijze uitdrukkelijke of impliciete garantie gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van informatie op de website van Snel Geld. Snel Geld, noch haar directeuren, adviseurs of werknemers aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Alle eigendomsrechten met betrekking tot de logo’s handelsnamen, pagina’s en inhoud van deze website berust bij Snel Geld. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, af te beelden, te publiceren of daarvan afgeleid werk te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze website is bedoeld.

Snel Geld wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid vanwege niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatigde daad, risico aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af voor alle directe of indirecte schade of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van deze website.

Wij helpen u graag verder.

Ik wil investeren

Investeer met Recht van 1ste Hypotheek.

Recht van 1ste Hypotheek

Investeren vanaf €100.000,-

Transparant en stabiel rendement

Ja, ik wil investeren

Ik wil lenen

Sluit een zakelijke hypotheek af

Snel en transparant

Boetevrij aflossen

Het vastgoed is belangrijker dan de jaarrekening

Ja, ik wil een zakelijke hypotheek