Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door Snel Geld B.V. en Stichting Beheer Klantgelden Snelgeld.nu

 (download PDF bestand versie 2.1 juni 2023)

Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden zoals op de Website gepubliceerd en bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, en die van toepassing zijn op de diensten en Overeenkomst tussen Snel Geld, Geldnemer en Geldgever. Dit betreft eveneens de Overeenkomst van Geldlening.
 2. Einddatum: de datum waarop het door de Geldnemer gevraagde bedrag van de Geldlening uiterlijk door de Geldgevers moet zijn toegezegd.
 3. Gebruiker: degene die toegang heeft tot het Portal nadat registratie heeft plaatsgevonden.
 4. Geldgever: de Rechtspersoon of Zakelijk investeerder die via het Portal in contact komt met een Geldnemer en deze een lening verstrekt.
 5. Geldlening: het bedrag dat Geldgever aan Geldnemer ter beschikking stelt als lening voor het Project. De Geldlening betreft uitsluitend een lening voor zakelijke doeleinden. Aanwending van de Geldlening als consumentenkrediet is niet toegestaan.
 6. Geldnemer: de Rechtspersoon of Zakelijk belegger die de Geldlening uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden en die aan Snel Geld een opdracht verstrekt om een Project op het Portal te plaatsen en die een Overeenkomst van Geldlening aangaat met de Geldgever.
 7. Informatie: alle op de Website en het Portal gepubliceerde informatie in de ruimste zin van het woord.
 8. Inschrijfbevestiging Investering: de bevestiging dat een Geldgever wenst te investeren in een Project, waarmee Geldgever zich verplicht om een Geldlening te verstrekken aan Geldnemer.
 9. Investeerdersnummer: Het nummer dat Snel Geld aan de Geldgever toewijst.
 10. Investering: de investering die Geldgever via de Website kan doen als geldbedrag dat een Geldgever beschikbaar stelt als lening aan een Geldnemer.
 11. Klant: Geldgever of Geldnemer.
 12. Last: De last die Geldgever aan Snel Geld geeft.
 13. Leningaanvraag: de aanvraag die Geldnemer doet op de Website om een Geldlening te verkrijgen.
 14. Maandbedrag: het in de Overeenkomst van Geldlening opgenomen bedrag volgens het betaalschema dat de Geldnemer aan de Geldgever verschuldigd is.
 15. Medegeldnemer: een persoon die zich, naast de Geldnemer, hoofdelijk heeft verbonden voor de verplichtingen van de Geldnemer uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening.
 16. Mijn Snel Geld: het via een persoonlijke inlogcode beschermde deel van de website van Snel Geld waarin o.a. documenten en transacties zijn in te zien.
 17. Overeenkomst van Dienstverlening: de overeenkomst van dienstverlening die Snel Geld aangaat met de Geldnemer of Geldgever voor het gebruik van het Portal en de diensten van Snel Geld.
 18. Overeenkomst van Geldlening: de overeenkomst tussen de Geldgever en de Geldnemer waarin de voorwaarden zijn vastgelegd op grond waarvan de Geldgever een lening verstrekt aan de Geldnemer.
 19. Platform: het via een persoonlijke inlogcode beschermde deel van de website van Snel Geld.
 20. Portal: de Website en alle daarbij betrokken partijen en backoffice van Snel Geld, welke als doel heeft Geldnemers en Geldgevers bij elkaar te brengen en waar Projecten geplaatst kunnen worden en Geldgevers informatie over de Projecten en Investeringen kunnen verkrijgen.
 21. Project: een door de Geldnemer in de Projectinformatie beschreven vastgoedobject dat een Geldnemer wenst aan te kopen voor eigen gebruik, als belegging of ter ontwikkeling waarvoor een Investering wordt gezocht.
 22. Projectinformatie: het plan waarin de Geldnemer de doelstelling van de Investering en het Project beschrijft.
 23. Registratievergoeding: de vergoeding die de Geldnemer aan Snel Geld verschuldigd is om gebruik te kunnen maken van de Portal.
 24. Snel Geld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Snel Geld B.V. gevestigd aan de Hardwareweg 14, 3821 BM te Amersfoort, welke de Website en het Portal aanbiedt aan de Gebruikers.
 25. Stichting: de Stichting Beheer Klantgelden.Snelgeld.nu, gevestigd aan 't Zwarte Land 29, 3925 CK te Scherpenzeel (Gld.), welke stichting verantwoordelijk is voor het verrichten van (door-)betalingen van onder andere rentebetalingen uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening.
 26. Succesfee: de vergoeding die de Geldnemer aan Snel Geld verschuldigd is bij een succesvolle plaatsing van een Geldlening.
 27. Website: de startpagina van Snel Geld onder de naam snelgeld.nu waar een Klant zich kan registreren voor het gebruik maken van het Portal.
 28. Zakelijk belegger: een natuurlijk persoon of combinatie van natuurlijke personen die voor eigen rekening en risico één of meer projecten ontwikkelt.
 29. Zakelijk investeerder: een natuurlijk persoon die minimaal €100.000 kan investeren in een Project.
 30. Zekerheidsobject: het onroerende goed waarop een hypotheekrecht is gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening.

Diensten

 1. De diensten van Snel Geld bestaan uit het ter beschikking stellen van het Portal om Geldgevers en Geldnemers bij elkaar te brengen.
 2. De diensten die Snel Geld aanbiedt aan de Geldnemer namelijk het ter beschikking stellen van het Portal om een Project te plaatsen waarvoor een Investering wordt gezocht.
 3. De diensten die Snel Geld aanbiedt aan de Geldgever namelijk het gebruik maken van het Portal om een Project te vinden om in te investeren.
 4. Snel Geld stelt uitsluitend het Portal ter beschikking aan een geregistreerde Gebruiker en geeft geen adviezen en biedt geen beleggingsproducten en/of -diensten aan en beheert geen gelden van Geldgever.

Diensten door derden

 1. Voor bepaalde activiteiten maakt Snel Geld gebruik van dienstverlening door derden. Dit betreft onder andere het beheer van netwerk, cloud, de Website en het Portal. Deze derden worden met zorg geselecteerd en Snel Geld zal zich inzetten om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Snel Geld is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor tekortkomingen of storingen in de dienstverlening door derden.

Aanbiedingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie en aanbiedingen in de vorm van offertes aan Geldnemers en gebruikers van het Portal van Snel Geld.
 2. Iedere offerte dient omgezet te worden in een overeenkomst voordat daar rechten aan ontleend kunnen worden.
 3. Informatie, aanbiedingen, offertes en andere mogelijke afspraken zijn pas rechtsgeldig zodra deze in een door alle partijen ondertekende overeenkomst zijn opgenomen.

Overeenkomsten

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Snel Geld direct of indirect met derden aangaat. 
 2. Informatie, aanbiedingen, offertes en andere mogelijke afspraken zijn pas rechtsgeldig zodra deze in een door alle partijen ondertekende Overeenkomst zijn opgenomen.
 3. Algemene Voorwaarden van de Geldnemer zijn niet van toepassing tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. Snel Geld gaat een Overeenkomst van dienstverlening aan met een Geldnemer. Deze Overeenkomst is per opdracht verschillend en kan aan de Geldgever ter beschikking worden gesteld.
 5. De Geldgever en de Geldnemer gaan een Overeenkomst van Geldlening met elkaar aan.
 6. Als een bepaling in de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst ongeldig wordt verklaard of wordt gewijzigd heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze voorwaarden of overeenkomsten.
 7. Uitsluitend wanneer er een door alle partijen getekende Overeenkomst bestaat kunnen er juridische en economische rechten aan de betreffende Overeenkomst worden ontleend.

Uitvoering diensten

 1. Op alle door Snel Geld verleende diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Dat betreft zowel de directe als indirecte diensten en diensten welke niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De diensten betreffen de in artikel 2 genoemde diensten waaronder het ontwikkelen, onderhouden en aan Gebruikers ter beschikking stellen van het Portal.
 3. Snel Geld zal zich inspannen om alle diensten op verantwoorde en kundige wijze uit te voeren.
 4. Als een dienst in delen wordt uitgevoerd heeft Snel Geld de mogelijkheid de uitvoering van het volgende deel op te schorten zolang er geen goedkeuring is gegeven door de Klant op het eerdere deel.
 5. Uitvoering van de diensten op instructie van de Klant kan alleen plaatsvinden als sprake is van een schriftelijke overeenkomst. Voor het overige kan Snel Geld zelf beslissen op welke wijze de diensten worden uitgevoerd. Als er aanvullende diensten worden gevraagd door Klant dienen deze apart overeengekomen te worden.

Wijzigingen voorwaarden of dienstverlening

 1. Indien sprake is van wijziging in de dienstverlening zullen deze schriftelijk tussen partijen overeengekomen moeten worden, en deze wijzigingen zijn pas rechtsgeldig zodra de gewijzigde Overeenkomst door alle partijen is ondertekend.
 2. Als deze wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijzen zullen de nieuwe prijsafspraken alleen van toepassing zijn als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Snel Geld heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Van een wijziging wordt de Klant op de hoogte gesteld door melding op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op de Website geplaatst en zijn met terugwerkende kracht van toepassing.
 4. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn geldend als deze schriftelijk zijn aangepast en bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. 

Verplichtingen Klant

 1. Geldnemer en Geldgever verstrekken aan Snel Geld alle informatie welke noodzakelijk is conform de in de vastgoedsector gebruikelijk te verstrekken informatie, in het kader van de uitvoering van de diensten.
 2. Snel Geld gaat uit van een correcte aanlevering van gegevens door alle betrokkenen en is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening. Geldgevers en Geldnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie en bescheiden. Indien noodzakelijk zal Snel Geld bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte doen bij de bevoegde instanties.
 3. Snel Geld is, indien van toepassing, te allen tijde gerechtigd aanvullende informatie op te vragen. Bij niet aanleveren binnen 10 werkdagen van de gevraagde informatie kan Snel Geld de overeenkomst ontbinden.
 4. Het aanleveren van onjuiste en/of onvolledige informatie kan tot gevolg hebben dat een Overeenkomst wordt geweigerd (niet tot stand komt) danwel wordt ontbonden.
 5. Bij langer lopende overeenkomsten en bij tussentijdse wijzigingen dienen minimaal jaarlijks nieuwe gegevens (zoals onder andere jaarcijfers of belastingaangiftes en/of anderszins wat van enig belang is en/of kan zijn) aan Snel Geld verstrekt te worden.
 6. Indien niet aan het onder punt 4 en 5 genoemde wordt voldaan, behoudt Snel Geld zich zo nodig het recht voor de overeenkomst stop te zetten en/of de verstrekte Geldlening op te eisen.
 7. Geldnemer draagt er zorg voor dat de informatie die op het Portal wordt geplaatst betrouwbaar is en voldoet aan de (kwaliteits-)eisen die Snel Geld daar aan stelt. Deze informatie vormt onderdeel van de Projectinformatie dat een Geldnemer over een Project ter beschikking zal stellen aan een Geldgever.
 8. Het is een Gebruiker niet toegestaan informatie op of over het Portal te wijzigen zonder toestemming van Snel Geld.
 9. Geldnemer is tijdens de looptijd van de Overeenkomst van Geldlening verplicht Snel Geld te informeren over (veranderde) omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op zijn hoedanigheid. Daaronder worden in ieder geval de omstandigheden verstaan, zoals benoemd in de Overeenkomst van Geldlening en verder in deze Algemene Voorwaarden, die van invloed zijn of kunnen zijn voor vervroegde opeisbaarheid van de Geldlening.
 10. Geldnemer geeft toestemming aan Snel Geld om uit openbare en andere bronnen informatie in te winnen over Geldnemer en het Project, zowel voorafgaand aan de plaatsing op het Portal,als tijdens als daarna.
 11. Geldnemer en Geldgever zijn te allen tijde gehouden mee te werken aan de intake en het verstrekken van actuele (Project)informatie aan Snel Geld.
 12. Geldnemer en Geldgever zijn te allen tijde gehouden te behoeve van compliance alle relevante (financiële) informatie en eventuele antecedenten te verstrekken aan Snel Geld.

Voorwaarden voor Klant

1     Voorwaarden aan Geldgevers:

 1. Geldgevers kunnen Rechtspersonen of Zakelijk investeerder zijn.
 2. Geldgevers moeten minimaal 21 jaar oud zijn.
 3. Geldgevers moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele zijn gesteld.
 4. De reguliere werkzaamheden van de Geldgever zijn anders dan het verstrekken van leningen aan consumenten.
 5. Indien of zo nodig is Geldgever gehouden zich te laten bijstaan door een eigen (juridisch) adviseur.

2     Voorwaarden aan Geldnemers:

 1. Geldnemers kunnen verenigingen met rechtspersoonlijkheid, coöperaties, naamloze- of besloten vennootschappen, stichtingen en kerkgenootschappen zijn als zij een inschrijving in de Kamer van Koophandel hebben en verplicht zijn een jaarverslag te publiceren. Als er geen jaarverslagen zijn moet er een begroting worden opgesteld in de vorm van een businessplan.
 2. Geldnemers kunnen natuurlijke persoon zijn, mits die in Nederland woonachtig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten en mits deze handelt als uitoefening van een beroep of bedrijf (zoals een eenmanszaak of vennootschap onder firma) of handelt als belegger in onroerend goed. 
 3. Geldnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 4. Geldnemers moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele zijn gesteld.

3     Indien adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, partnerschap of huwelijkse situatie
       etc. wijzigt dienen de Geldgever en de Geldnemer dit aan Snel Geld door te geven.

Portal en Website

 1. Op de Website zal de Geldgever toegang krijgen tot een eigen omgeving; Mijn Snel Geld. Deze omgeving is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar en toegankelijk. Deze omgeving bevat persoonlijk gegevens en financiële informatie van de Geldgever.
 2. Persoonsgegevens van Geldgevers zullen via de Website niet aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of dat dit met de Geldgever overeengekomen wordt.
 3. Voor het gebruik van het Portal en het aangaan van een Geldlening wordt aan de Geldgever door Snel Geld een uniek Investeerdersnummer toegekend.
 4. Snel Geld stelt geen faciliteiten beschikbaar voor het tot stand laten komen van contact tussen de Geldgever en de Geldnemer, tenzij dit vereist is in verband met een incentive die onderdeel is van het Project.
 5. Profielen van Geldnemers worden uitsluitend na screening door Snel Geld op de Website geplaatst.
 6. Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de Website zijn anoniem indien dit door de Geldnemer gewenst wordt.

Geldlening

 1. Na acceptatie door Snel Geld zal de Geldnemer de hoofdsom, rente en looptijd van de door hem aan te vragen Geldlening bepalen en deze op het Portal laten plaatsen, inclusief een toelichting van de Geldlening en het Project.
 2. De Geldlening kent een minimale hoofdsom.
 3. De rente blijft tijdens de looptijd van de lening hetzelfde, tenzij partijen anders overeenkomen. De rente zal per maand of per kwartaal worden berekend.
 4. De looptijd van de lening moet altijd in hele maanden worden beschreven. Daarbij dient een minimale en maximale looptijd in acht genomen te worden.
 5. De toelichting op de Geldlening en het Project worden door Snel Geld gescreend. Informatie in strijd met de wet of in het kader van illegale praktijken is niet toegestaan. Snel Geld kan zonder opgaaf van redenen een aanvraag voor Geldlening en het plaatsen van een Project weigeren.
 6. Informatie, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen zoals deze door Geldnemer in het Portal worden geplaatst zijn afkomstig van en inhoudelijk opgesteld door de Geldnemers zelf. Snel Geld aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. Er kunnen door derden geen rechten jegens Snel Geld aan worden ontleend.
 7. Een Geldnemer mag meerdere Geldleningen plaatsen en afsluiten. Iedere nieuwe aanvraag en plaatsing leidt tot een nieuwe beoordeling van het Project.
 8. Aan de Geldnemer worden zekerheden gevraagd. Dit zal in ieder geval hypothecaire zekerheid betreffen, evt. aangevuld met andere zekerheden. Dit geeft echter geen volledige garantie dat een Geldlening te allen tijde kan worden terugbetaald. Dit risico komt voor rekening van de Geldgevers.
 9. De Geldlening kent een uitsluitend zakelijk karakter; Geldleningen voor onroerend goed ten behoeve van eigen bewoning kunnen niet bij Snel Geld worden aangevraagd en/of worden verstrekt.
 10. De Geldlening kwalificeert als een kredietovereenkomst in de zin van artikel 7:58 lid 1 BW. Als zekerheid voor de vordering van Geldgever op Geldnemer wordt een recht van hypotheek gevestigd zoals beschreven in lid 8 van dit artikel en in de Overeenkomst van Geldlening.
  Hierdoor zijn Titel 2A van Boek 7 BW (“Consumentenkredietovereenkomsten”) en Richtlijn 93/13/EEG (“Richtlijn oneerlijke bedingen”) niet van toepassing is op de Geldlening.

Informatie en risicobeoordeling

 1. Met het oog op de risicobeoordeling moet de Geldnemer conveniërende bescheiden aanleveren op basis waarvan Snel Geld de kredietwaardigheid kan bepalen. Dit zijn in ieder geval recente inkomensgegevens, schuldposities, vermogensbestanddelen en woonlasten. Bij een rechtspersoon zullen ook gegevens van jaarstukken en Kamer van Koophandel overgelegd dienen te worden. Ook dient Geldnemer melding te maken van claims en risico’s uit het verleden. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. Snel Geld heeft het recht om informatie over de kredietwaardigheid in te winnen bij derden zoals krediettoetsers.
 3. Snel Geld zal aan de hand van deze informatie de risicobeoordeling bepalen en zal deze voor eenieder zichtbaar toevoegen aan het profiel van de Geldnemer op de Website. De risicobeoordeling wordt éénzijdig door Snel Geld vastgesteld. Het toekennen van een risicobeoordeling houdt niet in dat sprake is van een advies, aanbeveling of ontrading door Snel Geld.
 4. Gedurende de looptijd van de aanvraag of van de Geldlening zal de risicobeoordeling niet worden aangepast of opnieuw worden beoordeeld.
 5. Snel Geld is niet aansprakelijk voor de risicobeoordeling en de inhoud van externe krediettoetsen en gaat bij het opstellen uit van de juistheid en volledigheid van de door Geldnemer verstrekte informatie.

Bureau Krediet Registratie

 1. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden gaan Klanten er mee akkoord dat er, voor zover er natuurlijke personen aan de kant van de Geldnemer betrokken zijn bij de Geldlening, melding van de verstrekte lening kan worden gemaakt bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Tevens gaat de Geldnemer er mee akkoord dat het niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan leiden tot een melding aan het BKR en een negatieve kredietregistratie.

Vergoedingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Snel Geld brengt aan de Geldnemer een Succesfee en een Registratievergoeding in rekening gerelateerd aan de omvang van de Geldlening en de plaatsing.
 3. Snel Geld brengt aan de Geldgever voor het beheren van de leningen een vergoeding, per jaar over het geïnvesteerde bedrag, in rekening.
 4. Het bedrag of percentage van alle vergoedingen wordt vermeld op de Website.
 5. Als sprake is van een vergoeding in termijnen over een periode langer dan één jaar, mag Snel Geld deze prijzen aanpassen met de inflatie zoals vastgesteld door het CBS, CPI-reeks, mits drie maanden voorafgaand schriftelijk aan de Klant gemeld.
 6. Aanpassingen aan prijzen zijn pas geldend één maand nadat deze schriftelijk zijn gemeld.
 7. Als Klant niet akkoord is met de schriftelijk aangegeven prijsverhoging kan de Overeenkomst eenzijdig door Snel Geld worden opgezegd.

Betalingscondities

 1. Alle facturen van Snel Geld dienen binnen de aangegeven termijn betaald te worden. Als er op de factuur of in de overeenkomst geen termijn wordt genoemd geldt een periode van 14 dagen na datum van de factuur.
 2. Als de factuur niet binnen de gestelde periode is voldaan kan wettelijke rente in rekening worden gebracht over het uitstaande bedrag. Tevens zal een aanmaning worden verzonden met daarbij aangegeven welke verdere invorderingsmaatregelen genomen zullen worden. De kosten van de invordering zijn voor rekening van de Klant.
 3. De Geldnemer is verplicht de Maandbedragen stipt aan de Stichting te voldoen.
 4. Betalingen door Geldnemer t.b.v. Geldgever zullen worden afgewikkeld via de Stichting.
 5. Snel Geld zal als lasthebber nakoming vorderen van alle verplichtingen die voor de Geldnemer voortvloeien uit de Overeenkomst van Geldlening. Daarbij kunnen eveneens derden worden ingeschakeld.
 6. Eventuele ten behoeve van Geldnemers gemaakte kosten ter zake van invorderingsmaatregelen mogen worden verrekend ten behoeve van de Geldgevers ontvangen bedragen.
 7. In het kader van haar werkzaamheden uit hoofde van de Last kan Snel Geld in afwijking van de Overeenkomst van Geldlening een betalingsregeling treffen met de Geldnemer doch uitsluitend na voorafgaand overleg met, en na akkoord van de geldgever. 

Vervroegde opeisbaarheid

In de volgende gevallen is al hetgeen dat de Geldnemer nog uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening of anderszins aan de Geldgevers verschuldigd is direct en ineens opeisbaar:

 1. Indien de Geldnemer een betalingsverplichting niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan;
 2. Indien de Geldnemer is verhuisd naar een adres buiten Nederland of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Geldnemer Nederland binnen twee maanden zal verlaten;
 3. Bij overlijden van de Geldnemer of één van hen;
 4. Indien de Geldgever of Snel Geld gegronde vrees of redenen hebben om aan te nemen dat de verplichtingen niet door Geldnemer kunnen worden nagekomen;
 5. Indien er beslag wordt gelegd op goederen van de Geldnemer of indien het Project wordt vervreemd, bezwaard, onteigend of tenietgaat;
 6. Indien Geldnemer in staat van faillissement wordt gesteld, dit wordt aangevraagd of surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van de Geldnemer de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
 7. Indien de Geldnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt dan wel informatie heeft achtergehouden welke van dien aard zijn dat de Geldgever de Geldlening niet zou hebben verstrekt onder dezelfde voorwaarden indien deze informatie bekend zou zijn geweest;
 8. Indien de Geldlening voor een ander doel is aangewend dan waarvoor deze is aangegaan;
 9. Als een bedongen Zekerheidsrecht niet rechtsgeldig meer blijkt te zijn of in strijd is met en ander recht;
 10. Indien de verzekering van het Project onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 11. Als een Project in eigendom wordt overgedragen, niet mag worden gebouwd, verbouwd of hersteld terwijl dit volgens de informatie noodzakelijk is;
 12. Bij opheffing of splitsing van appartementsrechten zonder dat dit in de informatie is voorzien.
 13. Indien Geldnemer wordt veroordeeld voor een ernstig strafrechtelijk feit.

Vervroegde aflossing

 1. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst van Geldlening mag de Geldnemer niet vervroegd aflossen, tenzij dit in de overeenkomst anders tussen partijen is overeengekomen.

Maximaal te investeren bedrag

 1. Investeringen door een Rechtspersoon en Zakelijk investeerder zijn niet aan een maximum gebonden.

Vertrouwelijkheid

 1. Iedere partij houdt de informatie welke hij in het kader van het verrichten van de diensten heeft verkregen geheim, tenzij deze informatie uit publieke bronnen beschikbaar is.
 2. Onder informatie wordt alle schriftelijke en digitale informatie verstaan in welke vorm dan ook.
 3. De geheimhouding blijft van toepassing na afloop van de dienstverlening en beëindiging van de contracten.
 4. Geheimhouding is niet van toepassing indien en voor zover informatie moet worden verstrekt op grond van een wettelijke regeling of vordering van een daartoe gerechtigde instantie.
 5. Indien de eventuele schending van de geheimhouding een gevolg is van het zonder medewerking en op onrechtmatige wijze verkrijgen van informatie is Snel Geld hiervoor niet aansprakelijk.

Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten op de intellectuele eigendom voor bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, software, modellen, afbeeldingen, analyses, rapporten en andere schriftelijke documentatie, behoren aan Snel Geld.
 2. De inhoud van de Website en het Portal valt onder de bescherming conform het auteursrecht van Snel Geld.
 3. Alle merken en logo’s zijn geregistreerd op naam van Snel Geld en vallen onder bescherming van het merkenrecht.
 4. Klant mag alleen na schriftelijk verkregen toestemming gebruik maken van de intellectuele rechten van Snel Geld voor zichzelf en niet ter beschikking stellen aan derden.
 5. Indien misbruik wordt gemaakt van of inbreuk op rechten van Snel Geld kan Snel Geld de schade verhalen op de Klant.

Beëindiging dienstverlening

 1. De dienstverlening kan worden beëindigd als sprake is van nalatigheid door de Klant. Klant zal eerst in gebreke worden gesteld en er zal een redelijke termijn worden aangegeven om de gebreken te herstellen.
 2. In de overeenkomsten zullen bepalingen zijn opgenomen voor beëindiging van de dienstverlening. Als dit niet nader in een overeenkomst is aangegeven geldt een opzegperiode van beide partijen van drie maanden.
 3. De dienstverlening en de duur van de overeenkomst worden per direct beëindigd ingeval van faillissement, uitstel van betaling of vrijwillige vereffening van een Klant. Snel Geld is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 4. Indien een Klant zich niet houdt aan de bepalingen uit de overeenkomsten, deze Algemene Voorwaarden of een wijziging niet accepteert zal de dienstverlening beëindigd kunnen worden.
 5. Indien een Geldnemer Informatie op het Portal plaatst welke kennelijk onjuist is of in strijd met wet- en regelgeving zal de dienstverlening worden beëindigd.
 6. Beëindiging van de dienstverlening op één van de hiervoor genoemde gronden leidt niet tot aansprakelijkheid van Snel Geld

Privacy

 1. De persoonsgegevens van Gebruikers zullen door Snel Geld worden verzameld en beschermd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Gegevens kunnen alleen aan derden worden verstrekt na akkoordverklaring door een Gebruiker.

Aansprakelijkheid

 1. Snel Geld kan slechts aansprakelijk worden gesteld als schade een direct gevolg is van het niet nakomen van afspraken en verplichtingen uit een overeenkomst en welke veroorzaakt zijn door bewust verkeerd handelen of grove nalatigheid.
 2. Snel Geld is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals verlies van omzet en/of directe of indirecte kosten van Geldnemer, Geldgever en/of derden in welke vorm dan ook.
 3. Alle Informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Snel Geld is niet aansprakelijk voor Informatie welke door een Geldnemer is geplaatst of welke afkomstig is van derden. Aan Informatie door een Geldnemer geplaatst op de Website of het Portal kunnen geen rechten worden ontleend jegens Snel Geld.
 4. Het functioneren van en de beschikbaarheid van het Portal en de Website is afhankelijk van dienstverlening door, technische hulpmiddelen en/of software van derden. Snel Geld is niet aansprakelijk voor falen of gebreken hierin.
 5. Snel Geld is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten indien geen Overeenkomst van Geldlening tot stand komt of indien Geldnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst van Geldlening niet nakomt.
 6. Voordat schade geclaimd kan worden dient de Klant eerst een klacht in te dienen conform de geldende Klachtenregeling en alle relevante informatie te verschaffen. Voorts heeft Snel Geld dan een redelijke termijn, zonder enige vorm van aansprakelijkheid, om de gemelde gebreken, tekortkomingen en/of eventuele schade te herstellen. Schade kan alleen worden geclaimd na het verstrijken van die periode.
 7. Snel Geld is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor elke vorm van overmacht.
 8. Niettegenstaande de beperkingen van aansprakelijkheid van Snel Geld als overeengekomen tussen partijen is Snel Geld nimmer aansprakelijk voor meer-schade die ontstaat nadat een maand is verstreken sinds het voor de eerste maal ontstaan van schade. De schade dient schriftelijk binnen een maand na het ontstaan van de schade aan Snel Geld en/of de Stichting gemeld te worden.
 9. Snel Geld en/of de Stichting is ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat aan Vergoeding in rekening is gebracht.

Klachtenregeling

 1. Wanneer u als gebruiker van het portal een klacht heeft, dan kunt u dat schriftelijk of via elektronische wijze indienen;
 2. De ingediende klacht dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten: a. De naam en adres van de klager'b. De dagtekening; c. Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht gericht is;
 3. Na ontvangst van de klacht zult u binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging via
  e-mail of post ontvangen. Op dat moment begint de beoordeling van de klacht door Snel Geld;
 4. Een klacht dient te worden ingediend uiterlijk vijf werkdagen na het plaatsvinden van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, nadien is Snel Geld niet verplicht de klacht in behandeling te nemen, tevens vervallen na deze periode alle eventuele claims;
 5. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld;
 6. Hoewel Snel Geld er naar streeft de klacht zo spoedig mogelijk te behandelen, is het niet uitgesloten dat afhankelijk van onder meer de complexiteit van de klacht, behandeling enige tijd kan vergen;
 7. De afhandeling van een klacht heeft plaats door de directie van Snel Geld.
 8. Indien een klacht naar de mening van een klant niet naar behoren is afgehandeld kan deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter;
 9. Klachten kunt u richten aan:
  Snel Geld B.V.

          Hardwareweg 14
          3821 BM Amersfoort
          info@snelgeld.nu

Overmacht

 1. Ieder der partijen is bevrijd van haar contractuele verplichtingen als één van de partijen niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen in geval van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, ziekte, een epidemie, quarantaines, oorlog of andere soortgelijke belemmeringen, technisch falen, zoals landelijke internetstoringen, storing bij de bank en/of in betaalsystemen, Wwft-eisen of -maatregelen en/of andere soortgelijke belemmeringen.
 3. Als de overmacht situatie langer dan drie maanden duurt zal de overeenkomst schriftelijk worden ontbonden, zonder wederzijdse verplichtingen van partijen. De verplichting om te betalen voor de diensten tot het moment van het constateren van de overmacht blijft in stand.
 4. Bij ontbinding van een overeenkomst gelden wel de eventuele ongedaan making verplichtingen van de partijen.

Wetgeving

 1. Tenzij anders in de overeenkomst is bepaald is Nederlands recht van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter in Nederland.

Vastgesteld te Amersfoort, juni 2023

Wij helpen u graag verder.

Ik wil investeren

Investeer met Recht van 1ste Hypotheek.

Recht van 1ste Hypotheek

Investeren vanaf €100.000,-

Transparant en stabiel rendement

Ja, ik wil investeren

Ik wil lenen

Sluit een zakelijke hypotheek af

Snel en transparant

Boetevrij aflossen

Het vastgoed is belangrijker dan de jaarrekening

Ja, ik wil een zakelijke hypotheek